چه می شد لای آغوش تو بودم

چو تار زلف بر دوش تو بودم

به لبهـــایم لبانت بود تا صبـح

خراب ومست ومدهوش تو بودم