گل نرگس گل نرگس ، خدایی

بگــو این روزها، آقــا کجایی؟

مگرچه ســرزده ازشیعـــه تو

که ظهـــرجمعه پیش ما نیایی

***

گل نرگس گل نرگس،خرابم

کـه از نادیدنـت در التهــابم

مگروعده ندادی روز جمعه

می آیی می کنی تعبیرخوابم