گل نرگس ، گل نرگس غمی نیست

بجـز از دوریت ،  داغ ِکمی نیست

شفــــای داغ ِدل را جـز وصــــالت

به ظهرجمعــه ،جانا مرهمی نیست