بگــذارید که حــالی بکنیم

حالکی بالب وخالی بکنیم

لحظه ای باهم دریا برویم

ازدل ازعشق سوالی بکنیم

عشـق ، یعنی با یار ،شبی

بنشینیــم  و خیــالی بکنیم

عقده هامان را درساحل رود

دورازهمهمه خالی بکنیم

قالی دلهامان نقش ِگل است

ما صفـا با گل ِقالی بکنیم

درشب ِگیسو باماه به شوق

تاسحر،مشق ِوصالی بکنیم

تاپریشان نکندبادش، ناز

دست درگیس ِشُلالی بکنیم

صبح شد بازچو بازار ِلبی

بوسه ای خواسته فالی بکنیم

مثل یک شبنم برگونه ِگل

بگــذارید که حالی بکنیم