فی البداهه ساعت پنج وده دقیقه صبح تقریر شد

 

امشب دل من دوباره جان می گیرد

با دیــدن تو تاب و تـــوان می گیرد

ای آنکه تمــام جمعـــه ها چشم براه 

مانــدیم ، بیا که آسمـــــان می گیرد