شــــرح ِدل ِپاره  پاره ام می دانی

تو معنــی هـــر اشاره ام می دانی

_من _می خواهم پرنده باشم تا دوست

ای عشق توراه وچاره ام می دانی

***

عاشـق شــده ام گواه ِمن این دل ِمست

گر می خواهی دلیل راه، این دل ِمست

گویند : صلاح خســــروان می داننـــد

درکشــورعشــق پادشـاه این دل ِمست