من می خواهم بهاررادرمشتم

می چینمش ازدرخت باانگشتم

تاهدیه دهم به یارهنگامه عشق

بگـذارم آن، سبـد سبـد برپشتم