گل ِنرگس گل ِنرگس بهاره

دوچشمونم به راهت بیقراره

پریشونم پریشونم پریشون

بهــــار ِبی تو معنایی نداره

 *** 

نباشی تو بهــاری نیست آقا

دل ِمن را قراری نیست آقا

نروئی گر درون ِباغ ِعالم

به دنیا اعتبــاری نیست آقا