عاشق شده ام چشم تو می داند و این دل

گشته است به چشمان تو ای خوب عجین دل

هرچند که جای تو ودل عرش خداییست

هشدار که بی تو ننهد سر به زمین دل

ماییم و دل - این آینه ی عشق الهی-

شد پیشکش چشم تو با شوق همین دل

تا دل بسپاری به دلم درک نمایی

در عشق بوَد در همه احوال امین دل

ما کمتر از آنیم که ما را بپذیری

گاهی بنما گوشه چشمی به کمین دل

بینی که در این عشق کسی جز تو ندارد

ای خوبترین خوبترین خوبترین دل