گل نرگس من فداتم

عاشق زیباییاتم

می زنه به جونم آتیش

عاشق هردوچشاتم

 

گل نرگس گل نرگس

من وبی یادتو هرگز

نمی خوام نه سرُ نه این

تنُ بی یادتو هرگز

 

گل نرگس نمی آیی؟!

همه عالم، پُر ِخونه

اسیر ِدستای ِدیوه

اسیر ِدیو ِجنونه

 

گل نرگس، همه دنیا

پُر ِ از ظلم وفساده

یخ زدن تموم دلها

فصل، فصل انجماده

 

توکه چی سنگ صبوری

واسه ی دلای عاشق

پس چرا این همه دوری

تو ز مردمای عاشق

 

گل نرگس تو بیایی

همه جا بهاری می شه

تـُو دل ِتموم ِعالم

رودعشقه جاری می شه

 

گل نرگس گل نرگس

جمعه ها میان وُ می رَن

اگه این جمعه نیایی

دلای عاشق می میرن

 

گل نرگس گل نرگس

شیعه ی هردوچشاتم

شبای جمعه که می شه

به خداغرق دعاتم

 

می گه دل فردا میایی

می دی تو به کعبه تکیه

می دی به تموم عالم

عشق و عدل و دادُ هدیه

 

می گی که یه عاشقم من

از خدا دارم پیامی

هرکه عاشقه بیایه

تاکنیم باهم قیامی

 

ازهمه دنیا بچینیم

ریشه ی ظلم وفسادو

ریشه هرچه بدی رو

ریشه ی هر انقیادو

 

بکاریم توباغ دلها

عشق و آیینه رو باهم

برداریم نهال هرچه

نفرت وکینه رو باهم

 

گل نرگس می دونم که

عمرمن کفاف نمی ده

سیمرغ ِتـُو کوه قافی

کسی ما بیچاره ها رُ

راه به کوه قاف نمی ده